pl.nuxe.com używa plików cookie do celów statystycznych oraz do świadczenia usług i ofert dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

Więcej informacji o plikach cookie

Zarządzaj ustawieniami

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR WITRYNY
Spółka Laboratoire NUXE działającą w formie uproszczonej spółki akcyjnej, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości €2.460.000
Wspólnotowy numer identyfikacji VAT : FR 68642060123
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców w Paryżu pod pozycją 642 060 123
Siedziba statutowa spółki: 127, rue d'Aguesseau 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, Francja.

WEB-HOSTING
EQUINOA 92 rue Réaumur, 75002 PARIS
Wpisana do rejestru przedsiębiorców w Paryżu pod pozycją 484 915 475
Tel.: +(33) 01 71 18 11 63

Warunki korzystania z witryny www.nuxe.com

Użytkowanie witryny wiąże się z akceptacją warunków użytkowania przedstawionych poniżej.
Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa do witryny Laboratoire NUXE przysługują wyłącznie jej Właścicielowi, a wszelkie prawa do poszczególnych treści graficznych, słownych, audiowizualnych, aplikacji oraz baz danych przysługują Właścicielowi lub podmiotom współpracującym z Właścicielem. Witryna jak również poszczególne jej elementy są utworami w rozumieniu przepisów o ochronie własności intelektualnej oraz przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i podlegają ochronie określonej w tych przepisach. 
Dokonywanie przez podmioty trzecie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji kodu źródłowego witryny NUXE, treści i elementów zawartych w witrynie NUXE (w tym tekstów, logotypów, fotografii, treści audiowizualnych, aplikacji, baz danych) lub struktury logicznej witryny NUXE, a także trwałe lub czasowe ich zwielokrotnianie lub rozpowszechnianie (w jakiejkolwiek formie, a w szczególności poprzez elektroniczną transmisję danych) jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. Dozwolone jest korzystanie z witryny NUXE i jej poszczególnych elementów w granicach dozwolonego użytku, z zastrzeżeniem, iż to korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z witryny NUXE ani godzić w słuszne interesy Właściciela.
Umieszczanie w sieci Internet odnośników do witryny NUXE przez podmioty trzecie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Właściciela. Niezależnie od udzielenia zgody, Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi oraz inną zawartość umieszczone na stronach internetowych, na których znajdują się odnośniki do witryny NUXE. 
Każdy znak towarowy umieszczony w witrynie NUXE jest prawidłowo zarejestrowany, zastrzeżony i podlega ochronie.

Gromadzenie i ochrona danych osobowych
Właściciel, działając jako administrator danych osobowych, może gromadzić dane osobowe użytkowników witryny oraz przetwarzać je w systemie informatycznym po uzyskaniu uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że zgoda ta nie jest wymagana przez przepisy prawa. Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach handlowych, marketingu bezpośredniego oraz promocji, a także w celach określonych w przepisach prawa. Przekazywanie danych osobowych przez użytkowników witryny NUXE jest dobrowolne.
Zgodnie z francuską ustawą nr 78 - 17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o technologii informacyjnej, bazach danych i wolnościach obywatelskich, a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych /Dz.Urz.UE.L Nr 281, str. 31/ Użytkownicy witryny mają prawo żądać dostępu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania przetwarzania i usunięcia danych ich dotyczących. W celu wykonania tego prawa wystarczające jest złożenie stosownego wniosku do działu obsługi klienta pisemnie na adres Laboratoire NUXE, 19 rue Péclet, 75015 Paryż, Francja lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serviceconso@nuxe.com
Laboratoire NUXE zobowiązuje się do utrzymywania danych osobowych przekazywanych przez użytkowników w ramach korzystania z witryny w formie poufnej i zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed ich przetwarzaniem z naruszeniem prawa lub celów wskazanych w niniejszym dokumencie oraz przed ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W przypadku uzyskania zgody użytkownika na gromadzenie danych osobowych oraz na przesyłanie ofert handlowych i promocyjnych, Laboratoire NUXE może bezpośrednio przekazywać użytkownikowi oferty lub biuletyny informacyjne drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Ograniczenie odpowiedzialności
Laboratoire NUXE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe ze sprzecznych z prawem działań osób trzecich, w szczególności polegających na uzyskaniu nieuprawnionego dostępu do zasobów witryny NUXE i wprowadzeniu zmian w kodzie źródłowym witryny lub w udostępnionych na stronie informacjach. Laboratoire NUXE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie,  niezależnie od ich przyczyn, pochodzenia, charakteru czy konsekwencji, powstałe w związku z dostępem do niniejszej Witryny lub niemożnością jego uzyskania przez jakiekolwiek osoby.
Właściciel witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w oprogramowaniu lub sprzęcie elektronicznym (w tym komputerowym) użytkownika, powstałe w związku z korzystaniem z witryny NUXE.

Niedostępność witryny NUXE
Laboratoire NUXE dokłada starań do utrzymania dostępności strony, jednak bez podejmowania zobowiązania do tegoż.
Laboratoire NUXE nie ponosi żadnej odpowiedzialności z powodu niedostępności niniejszej Witryny, niezależnie od przyczyny.

Użytkowanie ciasteczek (cookies)
Laboratoire NUXE może stosować cookies w skrypcie strony. Zasady stosowania plików cookies zostały określone w osobnym dokumencie - "Polityka cookies"

Modyfikacja zasad użytkowania witryny NUXE
Właściciel witryny NUXE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zasad i warunków korzystania z witryny w dowolnym momencie.

Prawo właściwe - Właściwość sądów
Niniejsze zasady i warunki korzystania z witryny są przedmiotem prawa francuskiego.
Wszelkie spory w odniesieniu do witryny będą rozstrzygane przez sądy właściwe miejscowo dla Paryża, Francja.

Góra